زمین ,بروید ,پرتگاه ,پرتگاه دنیا

زندگی بدون معنویت، مثل این است که به دوردست ترین نقطه خیره شوید، به جایی که آسمان و زمین به هم پیوند میخورند و با خود بگویید من میرم به آنجا، میروم به آخر دنیا، میروم ته دنیا و لب پرتگاه دنیا مینشینم و بعد تصمیم میگیرم که خودم را از آن پرتگاه پرت کنم وسط هیچ یا نه. بعد کوله بارتان را ببندید و همه ی عمر بروید به سمت همان جایی که آسمان به زمین پیوند خورده است و لبه ی پرتگاه دنیا است. چشم دوخته باشید به آخر دنیا و همینطور بروید و بروید...

و معنویت همان است که میگوید: زمین گرد است.

منبع اصلی مطلب : روز بی پایان
برچسب ها : زمین ,بروید ,پرتگاه ,پرتگاه دنیا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : زمین گرد است